Kohtulik läbivaatamine toimub siis, kui pool taotleb valitsuse otsustaja tehtud otsuse kohtult läbivaatamist. Kohus kaalub, kas otsus tehti vastavalt seadusele või on tegemist otsustaja veaga. Alused, mille alusel saab taotleda kohtulikku läbivaatamist, on loetletud 1977. aasta haldusotsuste (Judicial Review) seaduses.

Millistel alustel võib isik taotleda kohtulikku läbivaatamist?

Paragrahvi 5 lõike 1 alusel saab isik taotleda otsuse läbivaatamist, kui:

 • toimus loomuliku õiguse rikkumine;
 • otsustusprotseduure ei järgitud;
 • otsustajal ei olnud otsust langetada;
 • otsus ei olnud seadusega lubatud;
 • otsus oli seaduse ebaõige teostamine;
 • seal oli seaduseviga;
 • otsuse ajendas või mõjutas pettus;
 • otsuse õigustamiseks puudusid tõendid;
 • otsus oli muul viisil seadusega vastuolus.

Paragrahvi 5 lõige 2 määratleb volituste mittekohase kasutamise kui:

 • võttes arvesse ebaolulisi kaalutlusi;
 • asjakohaste kaalutluste eiramine;
 • volituste kasutamine volitamata eesmärgil;
 • kaalutlusõiguse kasutamine pahauskselt;
 • kaalutlusõiguse kasutamine teise isiku juhtimisel või nimel;
 • võimu teostamine reeglit või poliitikat kohaldades juhtumit sisuliselt kaalumata;
 • võimu teostamine viisil, mis on nii ebamõistlik, et ükski mõistlik isik poleks saanud seda sel viisil teostada;
 • jõu kasutamine, mis annab ebakindla tulemuse;
 • mis tahes muu võimu teostamine, mis kujutab endast võimu kuritarvitamist.

Tavaliselt vaidlustatud põhjused

Kohtuliku läbivaatamise aluste uurimisel on mitu tüüpilist valdkonda, kus otsuste tegemisel leitakse vigu.

Loomulik õiglus

Loomuliku õigluse põhikomponendid on õigus õiglasele ärakuulamisele ja erapoolikuse vastane reegel. Õigus õiglasele ärakuulamisele seisneb selles, et isikut teavitatakse kohtuistungist piisavalt, antakse piisav võimalus kohtuasja esitamiseks ja teatatakse millestki, mis tema jaoks pole teada või ilmne. Mason J väitis asjakohaseid põhimõtteid kohtuasjas Kioa v West:

„Kui tuleb teha määrus, millega võetakse isikult ära mõni õigus või huvi või õiguspärane ootus kasu saada, on tal õigus teada tema vastu algatatud hagi ja anda võimalus sellele vastata. Viidet „õigusele või huvile” selles sõnastuses tuleb mõista nii, et see on seotud isikuvabaduse, staatuse, elatise ja maine säilitamisega, samuti omandiõiguste ja huvidega.

Eelarvamuste vastane reegel nõuab, et otsused tehakse erapooletult, järgides põhimõtet, et õiglust ei tohi mitte ainult jalule seada, vaid ka näha, et see täidetakse. Tegelikku eelarvamust on raske tõestada, sest selleks on vaja näidata, et otsustaja on oma mõtted sulgenud. Ilmset eelarvamust väidetakse sagedamini ja seda on lihtsam tõestada, kuna see hõlmab eelarvamuse ilmnemise demonstreerimist. Test on see, kas “õiglaselt mõtlev ja teadlik vaatleja” järeldab, et otsus oli “reaalne” kallutatud. Loomuliku õiglusega on seotud teade õiguspärase ootuse kohta, kus pool eeldab, et organ tegutseb teatud viisil, olgu siis sõnaselgete avalduste tõttu seaduses või varasema käitumise tõttu.

Asjakohased ja ebaolulised kaalutlused

Kohtuliku läbivaatamise põhjuste hulgas on need kaks kõige sagedamini vaidlustatud. Kohus võib sekkuda, kui saab näidata, et otsustaja ei võtnud arvesse olulisi kaalutlusi või võttis arvesse ebaolulisi kaalutlusi. Kohtuasjas Minister for aborigenal Affairs vs Peko-Wallsend Ltd väitis justiits Mason, et esimese väite saab välja tuua ainult siis, kui otsustaja ei võta arvesse tegurit, mida ta pidi arvestama. Ta märkis ka, et see, mida otsustaja on kohustatud arvestama, on seadusega määratud ning kui tegureid pole sõnaselgelt välja toodud, siis tuleb need välja selgitada seaduse sisust, ulatusest ja eesmärgist.

Ebaõige eesmärk

See hõlmab kaheetapilist testi: määratakse kindlaks seadusega lubatud volituse eesmärk ja eesmärk, milleks võimu tegelikult kasutati. Vaide sellisel alusel õnnestub vaid juhul, kui on tõendatud, et otsustaja ei oleks käitunud nii, nagu nad tegid, kuid mitte sobimatul eesmärgil.

Puudub jurisdiktsioon

See juhtub siis, kui organ tegutseb väljaspool oma volitusi või volitusi, tehes otsuse, mille tegemiseks tal ei ole õigust. See juhtub ka siis, kui otsustaja lubab sobimatu delegeerimise teel otsuse langetada kellelgi, kelle üle tal puudub kontroll. See on kitsas ala, sest valitsuse haldus nõuab palju otsuste langetamist alluvatele ametnikele.

Seaduse viga

See juhtub siis, kui seaduse ülesehituses või tõlgendamisel on tehtud viga, näiteks kui otsustaja kohaldab valesid kriteeriume. Otsusega ei kaasne õigusviga, välja arvatud juhul, kui otsus oleks ilma selleta teistsugune.

Poliitika paindumatu rakendamine

See juhtub siis, kui otsustaja rakendab poliitikat või suuniseid olukorra eeliseid arvestamata ja ei kasuta seega kaalutlusõigust. Kohtuliku läbivaatamise põhjuste kohta nõu saamiseks või mis tahes juriidilistes küsimustes nõu saamiseks või esindamiseks võtke ühendust Armstrongi õigusbürooga. Kohtulik kontroll on Ühendkuningriigi avalik-õiguslike asutuste otsuste tegemise seaduslikkuse audit. Kohtuliku läbivaatamise ulatus on piiratud nii selle kättesaadavuse kui ka funktsiooni poolest: kohtu roll ei ole vaidlustatavat otsust uuesti teha ega selle sisu kohta uurida, vaid kontrollida protsessi otsus tehti selleks, et hinnata, kas see otsus oli vigane ja tuleks tühistada. Hagi esitamise protsess on sujuvam ja „huvitatud isikud”, kes ei ole ei taotlejad ega kostjad, kaasatakse sageli menetlusse, kui neil on tulemuse vastu huvi.

Milliseid otsuseid saab kohtulikult läbi vaadata?

Kõik avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad asutused on vaidlustatavad. Tähtis on pigem vaidlustatava toimingu või otsuse olemus, mitte kõnealuse asutuse identiteet või tema volituste allikas. See tähendab, et piir avalik-õiguslike asutuste, kelle otsuseid saab kohtulikult kontrollida, ja erasektori vahel, kelle otsused üldjuhul ei ole, on pidevas muutumises.

Kaubanduslik kohtulik kontroll

Ajalooliselt on kohtulikku läbivaatamist peetud peamiselt immigratsiooni- ja planeerimisasjades kannatanud isikute abinõuks. Kuid viimastel aastatel on äripooled seda laialdasemalt kasutanud, et vaidlustada mitmesuguseid avalik-õiguslikke otsuseid, alates ELi direktiividest ja esmastest õigusaktidest kuni reguleerivate asutuste otsusteni, nii seadusjärgsete kui ka mitteseaduslike asutuste otsusteni, sealhulgas tööstuse kutseühendused. Asutus, Usaldatavusnormatiivide Järelevalve Amet ning HM Revenue and Customs. Linna reguleerivad asutused, isegi need, mis ei ole seadusega ette nähtud, võivad olla läbivaatatavad, kuid üldiselt ainult siis, kui sellised organid on “kootud avaliku regulatsiooni kangasse” ja kõik muud õiguskaitsevahendid on ammendatud. Äriühingute puhul võib avalik-õiguslike asutuste ärilepingute hangetega seotud otsuseid vaidlustada kohtuliku läbivaatamise teel, kuid võib-olla ainult juhul, kui on vihjatud pettusele, korruptsioonile või pahausksusele, irratsionaalsusele või seadusega ettenähtud protsessi järgimata jätmisele. .

Piisav huvi

Protsessi kaasamiseks peab poolel olema piisavalt huvi või seisukohta kohtuliku kontrolliga seotud asja vastu. Kuigi kohtud on vältinud piisava intressi täpset määratlemist, on viimaste aastate üldine suundumus olnud selle nõude liberaliseerimine, kusjuures kohtud ei ole üha enam valmis jätma põhjendatud taotlust kaebeõiguse puudumise tõttu rahuldamata. Surverühmi käsitletakse üldiselt piisavalt seisvatena.

Ajastus ja alternatiivsed abinõud

Taotlus Inglismaal ja Walesis kohtuliku läbivaatamise taotlemiseks tuleb esitada “viivitamata” ja igal juhul mitte hiljem kui kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise aluse esmakordsest tekkimisest. Planeerimisotsuste puhul lühendatakse tähtaega veelgi kuue nädalani ja riigihangete puhul ühe kuuni. Šotimaal ja Põhja-Iirimaal on jäetud välja nõue esitada taotlus “viivitamata”, nii et ainus nõue on taotluste esitamine kolme kuu jooksul. Jällegi kehtivad teatud juhtudel seaduses sätestatud lühemad tähtajad. Kõigis Ühendkuningriigi jurisdiktsioonides eeldatakse, et kohtulik läbivaatamine on viimane abinõu. Pooli, kes ei järgi hagieelse kirjavahetuse protokolli või ei kasuta oma vaidluse lahendamiseks alternatiivseid meetodeid, ähvardavad trahvid, välja arvatud juhul, kui kohus on veendunud, et karistuse määramata jätmiseks on mõjuvad põhjused.

Kohtuliku läbivaatamise põhjused

Kohtulikku läbivaatamist võib taotleda põhjusel, et otsus on:

 • ebaseaduslik – tekib siis, kui otsustaja juhib end seaduses valesti, kasutab õigust valesti või väidetavalt kasutab volitusi, mida tal ei ole, mida nimetatakse “ultra vires” tegutsemiseks;
 • irratsionaalne – otsust võib vaidlustada kui ebamõistlikku, kui see «on nii ebamõistlik, et ükski mõistlik autoriteet poleks kunagi saanud sellele jõuda»;
 • protseduuriliselt ebakorrektne – seadusest tulenevate protseduuride või loomuliku õigluse eiramine; või
 • rikkudes õiguspärast ootust – kui avalik-õiguslik asutus ei ole käitunud vastavalt ootusele, mille ta on enda avaldustega või tegudega tekitanud.

Nende aluste tavaline kohaldamine on kohtulik läbivaatamine, et vaidlustada avalik-õiguslike asutuste tegevused kui «ebaseaduslikud» inimõiguste seaduse alusel. Walesi, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa detsentraliseeritud haldusasutuste tegevust võib samuti vaidlustada kohtuliku läbivaatamise teel, viidates nende volitustele, mis on sätestatud üleandmislepingutes.

Jurisdiktsioonid kogu Ühendkuningriigis

Inglismaal ja Walesis võib kohtuliku läbivaatamise taotlusi esitada administratiivkohtule, mis on High Courti erikohus. See asub Londonis, Birminghamis, Cardiffis, Leedsis ja Manchesteris. Šotimaal võib kohtuliku läbivaatamise avalduse esitada Court of Sessionile, mis asub Edinburghis. Põhja-Iirimaal võib kohtuliku läbivaatamise avalduse esitada Belfastis asuvale High Courtile. Igas jurisdiktsioonis toimub taotlus kaheetapilise protsessina. Hageja või kaebaja peab esmalt tõendama, et tal on vaieldav juhtum, et saada kohtult luba või luba jätkata nende taotluse täielikku läbivaatamist.

Abinõud

Õiguskaitsevahendite küsimus on kohtuliku läbivaatamise menetluses sageli kriitiline, kuna see võib määrata mitte ainult nõude esitamise otstarbekuse, vaid ka selle, kas nõude esitamiseks luba antakse. Saadaval on üks või mitu kuuest lõpliku maksuvabastuse vormist ja kõik on kohtu äranägemisel. Need on:

 • deklaratsioon;
 • määrus kõnealuse otsuse tühistamiseks (tühistamismäärus);
 • korraldus, mis kohustab kontrollitavat organit täitma oma seaduslikke ülesandeid (kohustuslik korraldus);
 • korraldus, mis takistab vaadeldaval organil tegutsemast üle oma volituste (keelumäärus) – see on haruldane, sest tavaliselt piisab ettekirjutusest;
 • viibimine või ettekirjutus;
 • kahjutasud – need on kohtuliku läbivaatamise juhtumite puhul väga haruldased.

Pärast 2015. aasta reforme ei saa Inglismaa ja Walesi halduskohus tavaliselt kaebuse esitajale õiguskaitsevahendit anda, kui tulemus ei oleks tema jaoks olnud oluliselt erinev, kui kaebuse all olevat käitumist poleks toimunud. Siiski jätab kohus nendel juhtudel kaalutlusõiguse anda õiguskaitsevahend, kui see on asjakohane «erakorralise avaliku huvi tõttu».

Tulevased reformid

2021. aasta märtsis andis sõltumatu Faulksi ülevaade Ühendkuningriigi valitsusele aru, kuidas toimib kohtulik läbivaatamine Inglismaal ja Walesis. Aruande avaldamisel algatas valitsus konsultatsiooni mitmete reformiettepanekute üle Inglismaal ja Walesis, sealhulgas:

 • korralduse tühistamise õiguskaitsevahendite piiramine teatud juhtudel;
 • nõuete „viivitamatu” esitamise nõude kaotamine;
 • võimaldades pooltel soovi korral kokku leppida nõude kolmekuulise tähtaja pikendamises;
 • kiireloomuliste nõuete jaoks erinevate menetlusradade pakkumine.

Konsultatsioon kestab 2021. aasta aprilli lõpuni. Eeldatakse, et valitsus koostab nendes küsimustes seadusandluse 2021. või 2022. aasta hiljem. Šotimaa kohtuliku läbivaatamise kohta nõu saamiseks võtke ühendust Jacqueline Harrisega. Põhja-Iirimaa kohtuliku läbivaatamise kohta nõu saamiseks võtke ühendust Deirdre Cormicaniga. Kuidas ma saan võimule vastu seista? Lisateave 1998. aasta inimõiguste seaduse ja kohtuliku kontrolli kasutamise kohta riigi ebaseaduslike otsuste, tegevuse ja tegevusetuse vaidlustamiseks. Kui arvate, et riigiasutus – valitsusasutus, kohalik omavalitsus, politsei, vangla, NHS Trust, avalikku ülesannet täitev ettevõte (nt eravangla), kohus või tribunal – on tegutsenud ebaseaduslikult või rikkunud teie õigusi, võite vaidlustada nende otsuseid, tegevust või tegevusetust. Inimõiguste seadust ja kohtulikku läbivaatamist saate kasutada ainult selleks, et vaidlustada „avalike asutuste” otsuseid, tegevust või tegevusetust.

AVALIKUD ASUTUSED ON …

 • Kohtud ja tribunalid
 • Valitsuse ministrid või osakonnad
 • Kohalikud volikogud
 • Politsei
 • Vanglate juhid ja töötajad
 • NHS usaldab
 • Seadusjärgsed asutused (mille volitused tulenevad õigusaktidest), nagu teabevoliniku büroo, riiklik kriminaalamet ja õigusabiamet.

Pange tähele ka seda, et mõningaid eraõiguslikke asutusi, mis täidavad „avalikku ülesannet”, käsitletakse „avalik-õigusliku asutusena”, sealhulgas:

 • Erahaldatud vanglad või immigratsiooni väljasaatmiskeskused
 • Erahaldusega hooldekodud, mis saavad raha kohalikult omavalitsuselt.

AVALIKUD ASUTUSED EI KAASA…

 • parlament ja kõik, kes täidavad selle tööga seotud ülesandeid (nt parlamendiliikmed ja kolleegid)
 • Eraettevõte, mis ei täida avalikke ülesandeid (ei saa riiklikku rahastamist ega ole seadusest tulenevalt kohustust täita oma ülesandeid).

Seda saate teha kahe olulise tööriista abil: – Kohtulik ülevaade – Inimõiguste seadus Allpool anname teavet selle kohta, mis need tööriistad on ja millal saate neid kasutada.

MIS ON ÕIGUSLIK KONTROLL?

Kohtulik läbivaatamine on teatud tüüpi juriidiline vaidlustus, mille saate esitada ametiasutuse vastu, paludes kohtunikul kontrollida nende otsuse, tegevuse või tegevusetuse seaduslikkust. Pange tähele, et kohtunik vaatab seda, kuidas otsus tehti, mitte otsust ennast.

KES SAAB KASUTADA KOHTUARVESTUST?

Kohtuliku läbivaatamise algatamiseks peate tõendama piisavat seost otsuse, tegevuse või tegevusetusega. Tavaliselt tähendab see, et saate vaidlustada midagi, mis teid või teie kogukonda isiklikult mõjutab. Organisatsioonil võib olla ka võimalus algatada kohtulik läbivaatamine seoses otsuse, tegevuse või tegevusetusega, millel on laiem avalik tähtsus.

MILLAL SAAB KASUTADA KOHTUARVESTUST?

 • Viimase abinõuna

Te peaksite kasutama kohtulikku läbivaatamist alles pärast seda, kui olete uurinud muid probleemi lahendamise viise, sealhulgas kõiki saadaolevaid edasikaebamis- ja kaebuste menetlusi. Siiski veenduge, et te ei jätaks ajalimiiti (vt allpool), kui uurite neid muid viise.

 • Ajapiirang

Oluline on viivitamata kohtulik läbivaatamine. Tavaliselt peate seda tegema kolme kuu jooksul alates otsusest, tegevusest või tegevusetusest, mida soovite vaidlustada. Teatud tüüpi kohtulik läbivaatamine tuleb algatada varem (nt planeerimisotsuste puhul kuue nädala jooksul).

 • Luba

Enne täielikku läbivaatamist peate taotlema kohtult luba kohtuliku läbivaatamise algatamiseks. Advokaat oskab anda juhiseid teie juhtumi tugevuse kohta (vt allpool).

KOHTUARVESTUSE KASUTAMISE PÕHJUSED

Võite kasutada kohtulikku läbivaatamist, et vaidlustada otsuse, tegevuse või tegevusetuse seaduslikkust erinevatel põhjustel, sealhulgas: • Irratsionaalsus – otsus, tegevus või tegevusetus oli nii ebamõistlik, et ükski mõistlik isik, kes oleks mõistlikult käitunud, ei oleks saanud seda teha. Pange tähele, et selle demonstreerimiseks võib olla väga raske põhjus. • Ebaseaduslikkus – otsus, tegevus või tegevusetus väljus avaliku võimu pädevusest või oli vastuolus inimõiguste seadusega. • Protseduuriline ebaõiglus  – otsus, tegevus või tegevusetus võeti vastu valesti (nt ilma õiglase ärakuulamiseta, erapoolikuse või teie õiguspäraste ootuste vastaselt).

MILLISED ON VÕIMALIKUD TULEMUSED?

Kui teie kohtulik läbivaatamine on edukas, võib kohtunik otsustada (oma äranägemisel) kasutada mitmesuguseid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas: • Tühistamismäärus – ebaseadusliku otsuse tühistamine ja avaliku võimu kandjalt otsuse uuesti vastuvõtmise nõudmine seaduslikul viisil. Pange tähele, et see võib kaasa tuua riigiasutuse sama otsuse. • Deklaratsioon – selgelt kirjas, mis on seadus. • Kokkusobimatuse deklaratsioon – vt allpool inimõiguste seadust. • Kohustuslik käsk – avaliku võimu nõudmine millegi tegemiseks. • Keelukorraldus – riigiasutuse takistamine tegemast õigusvastast otsust või toimingut, mida ta pole veel teinud. • Ettekirjutus – varajases staadiumis ebaseadusliku teo ärahoidmine või riigiasutuselt millegi tegemiseks. • Kahjud – hüvitamine, eriti kui ametiasutus on teie õigusi rikkunud. Kohtud määravad need ainult teatud piiratud juhtudel. Lisateavet ja juhiseid kohtuliku läbivaatamise kohta leiate siit.

INIMÕIGUSTE SEADUS

MIS ON INIMÕIGUSTE SEADUS?

Inimõiguste seadus võimaldab teil rakendada Ühendkuningriigis oma õigusi Euroopa inimõiguste konventsiooni (ECHR) alusel. See:

 • nõuab, et riigiasutused tegutseksid viisil, mis austab teie õigusi
 • võimaldab teil esitada Ühendkuningriigi kohtutes hagisid, kui riigiasutused neid rikuvad
 • nõuab kohtunikelt teiste seaduste tõlgendamist ja kohaldamist viisil, mis on kooskõlas teie õigustega.

KES SAAB INIMÕIGUSTE SEADUST KASUTADA?

Iga Ühendkuningriigi territooriumil viibiv isik, olenemata sellest, kas ta on Briti kodanik või välisriigi kodanik, laps või täiskasvanu, vang või üldsuse liige või mitte, võib kasutada inimõiguste seadust oma kaitsmiseks. õigusi. Seda saavad kasutada isegi organisatsioonid (sh Liberty). Erandjuhtudel võivad inimesed väljaspool Ühendkuningriiki kasutada inimõiguste seadust, kui neid peetakse Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvaks, näiteks Briti relvajõudude baasis välismaal.

MILLAL SAAN INIMÕIGUSTE SEADUST KASUTADA?

 • Viimase abinõuna

Inimõiguste seaduse alusel peaksite nõude esitama alles siis, kui olete kasutanud muid saadaolevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas registreerinud ametliku kaebuse riigiasutuses ja vajadusel esitanud kaebuse vastavale järelevalveorganile (nt Sõltumatu Politseiamet – vt Liberty’s juhised politseile kaebuse esitamiseks siin). Pange tähele, et võite siiski väita, et teie inimõiguste seadusest tulenevaid õigusi on nende esialgsete kaebuste raames rikutud.

 • Ajapiirang

Tavaliselt peate inimõiguste seaduse alusel nõude esitama ühe aasta jooksul pärast väidetavat rikkumist, välja arvatud juhul, kui kohus otsustab, et on õiglane, et nõue esitatakse hiljem.

MILLISED ÕIGUSED MUL ON?

Inimõiguste seaduse alusel saate esitada nõude seoses ametiasutuse mis tahes tegevuse või tegevusetusega, mis rikub teie õigusi. Mõned teie inimõiguste seadusest tulenevad õigused on “absoluudsed” ja avalik võim ei tohi neid mitte mingil juhul rikkuda (nt õigus mitte olla piinatud ega allutatud ebainimlikule või alandavale kohtlemisele vastavalt artiklile 3). Muud õigused on „kvalifitseeritud” (nt õigus eraelu puutumatusele artikli 8 alusel ja sõnavabadus artikli 10 alusel), mis tähendab, et ametiasutus võib neid õigusi seaduslikult piirata, kui see on vajalik ja proportsionaalne ühe või mitme konkreetse eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas riiklik julgeolek, rahvatervis ja kuritegevuse ennetamine. Teie õigused võivad tekitada ka riigiasutustele positiivseid kohustusi (nt politseil on kohustus seksuaalvägivalla teateid korralikult uurida). Lisateavet teie inimõiguste seadusest tulenevate õiguste kohta leiate siit.

MILLIST RAVIMIST SAAN?

Kohtud peavad tõlgendama seadust, sealhulgas seadusi, mida teie suhtes kohaldavad mis tahes riigiasutused, viisil, mis on kooskõlas teie õigustega. Kui kohus otsustab, et seadus ei ole teie inimõigustega kooskõlas, on tal erinevad valikuvõimalused olenevalt sellest, kas seadus sisaldub parlamendi seaduses (esmasõigusakt) või on tehtud valitsuse ministrite poolt, kes on antud volituste alusel. parlament (teisesed õigusaktid). Kui kohus otsustab, et teisese õigusakt on teie inimõigustega kooskõlas, võib ta selle seaduse tühistada (välja arvatud juhul, kui parlamendi seadus seda ei keela). Kui kohus otsustab, et parlamendi seadus on vastuolus teie inimõigustega, saab ta ainult deklareerida, et seadus ei ole teie õigustega kooskõlas. See ei saa seadust rikkuda. Kuigi see kokkusobimatuse deklaratsioon ei mõjuta teie üksikjuhtumit, sest kokkusobimatu seadus jääb kehtima, annab see parlamendile võimaluse muuta seadust, et muuta see ühilduvaks ja tagada, et sarnased rikkumised ei korduks. Kohus võib teie õiguste mis tahes rikkumise eest välja mõista kahjutasu (hüvitise). Täpsemat selgitust selle kohta, kuidas inimõiguste seadus praktikas toimib, vaata meie siinsest selgitajast.

KUIDAS NÕUDET ESITADA

ÕIGUSLIK LÄBIVAATAMINE

Kohtuliku läbivaatamise algatamiseks peate täitma kohtuliku läbivaatamise nõude vormi (“N461”). Seejärel peate vormi esitama (saatma postiga või tooma isiklikult) vastavasse kohtuhoonesse. Kuna kohtulik läbivaatamine on keeruline õigusnõude liik ja mõned vormi jaotised nõuavad üksikasjalikke õigusalaseid teadmisi, soovitame tungivalt leida advokaat (vt allpool).

INIMÕIGUSTE SEADUS

Inimõiguste seaduse nõude esitamiseks peate täitma tsiviilhagi standardvormi (“N1”). Seejärel peate vormi esitama vastavas kohtuhoones. Vormi teise lehe ülaosas küsitakse: „Kas teie nõue hõlmab või sisaldab 1998. aasta inimõiguste seadusest tulenevaid probleeme?” , märkige linnuke “Jah” . Nagu ka kohtuliku läbivaatamise puhul, soovitame tungivalt leida advokaat (vt allpool), kes teid nõude lahendamisel abistab.

ÕIGUSLIK ESINDUS JA RAHASTAMINE

Nagu eespool märgitud, kui kaalute kohtuliku läbivaatamise või inimõiguste seaduse kohase nõude esitamist, soovitame tungivalt pöörduda advokaadi poole, kes teid esindaks. Õigusabi rahastamine on saadaval kohtuliku läbivaatamise ja inimõiguste seaduse nõuete täitmiseks. Teie advokaat saab hinnata teie abikõlblikkust ja muul viisil arutada alternatiivseid rahastamisvõimalusi. Täiendavad tasuta õigusnõustamise allikad ning lisateave advokaadi leidmise ja kohtuasja rahastamise kohta leiate siit.

Täiendav tugi

Kui vajate konkreetse asjaga seoses täpsemat nõu ja juhiseid kohtuliku läbivaatamise ja inimõiguste seaduse kohta, võite võtta ühendust meie nõuande- ja teabemeeskonnaga siin.

Aidake Liberty võimule vastu seista

Need olulised vahendid on valitsuse poolt ohus. Aidake meil kaitsta kohtulikku järelevalvet ja inimõiguste seadust, liitudes meie kampaaniaga siin.

Millised on minu õigused sellega seoses?

Lisateavet oma õiguste kohta ja selle kohta, kuidas inimõiguste seadus neid kaitseb

Kas see sisu oli teile kasulik?

Aidake meil muuta meie sisu veelgi paremaks, andes meile teada, kas see leht oli teile kasulik või mitte

Sissejuhatus

Kohtulik kontroll on viis, kuidas High Court teostab järelevalvet madalama astme kohtute,
tribunalide
ja muude haldusorganite üle tagamaks, et nad teevad oma otsused
nõuetekohaselt ja kooskõlas seadusega. Kõrgemal kohtul on õigus või
jurisdiktsioon , mida nimetatakse kohtulikuks kontrolliks. Kohtulik kontroll puudutab eelkõige otsustusprotsessi,
mitte otsuse sisu. Siiski on piiratud
ulatus ka otsuse sisu läbivaatamiseks. Kohtuliku läbivaatamise taotlemiseks peate näitama, et
vaidlustatav otsus mõjutas teid mingil viisil. Samuti peate näitama, et teie juhtumil on
alust. Kohtulikku läbivaatamist on kahte tüüpi:

 • Tavapärane kohtulik läbivaatamine :
  tavapärast kohtulikku läbivaatamist reguleeriv kord on sätestatud
  kõrgemate kohtute reeglite artiklis 84.
 • Kohustuslik kohtulik läbivaatamine : mõnedes õigusaktides on sätestatud eeskirjad selle kohta, kuidas tuleks reguleerida
  õigusaktide alusel tehtud otsuste kohustuslikku läbivaatamist .
  Seadusjärgsed skeemid kehtivad sellistes valdkondades nagu varjupaigad,
  saastetõrje, planeerimine ja ettevõtete ülevõtmine.

Kohtuliku kontrolliga hõlmatud otsuste liigid

Kõrgem kohus võib haldusorganite ja madalama astme kohtute tehtud otsused
kohtulikult läbi vaadata. Kohtuliku läbivaatamise käigus ei huvita kohus üldjuhul
otsuse sisu, vaid pigem otsustusprotsessi
seaduslikkust. See hõlmab
otsuse tegemise ja õigluse ülevaatamist. Alama astme kohtute otsuse kohtulik läbivaatamine ei ole üldjuhul sama , mis otsuse edasikaebamine
. Apellatsioonkaebus madalama astme kohtu otsuse peale
põhineb sageli otsuse sisul, mitte ainult sellel, kuidas otsus
tehti. Paljudel juhtudel, kui on võimalik kohtulik läbivaatamine,
võib siiski olla ka edasikaebamise võimalus. Mõned näited kohtulikult läbivaatatavatest otsustest on järgmised:

 • Ringkonnakohtu ja ringkonnakohtu otsused
 • Uurimisotsused
  _
 • Tribunalide otsused (näiteks töökohus, eluruumide
  üürinõukogu ja rahvusvahelise kaitse apellatsiooninõukogu)
 • Kaitseväe või An Garda Síochána liikme vallandamine
 • Sotsiaalhoolekande
  apellatsioonibüroo otsused
 • Iirimaa passi, abielutunnistuse või viisa andmisest keeldumine
 • Väljasaatmiskäsud
 • An Bord
  Pleanála otsused ehitusloa kohta
 • Valitsusasutuste otsused, mis nõuavad keskkonnamõju
  hindamist ja/või saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC)
  litsentsi.
 • Õigusabinõukogu ja Õigusühingu otsused
  .
 • Avaliku haldusorgani
  keskkonnaalased otsused.

Avaliku otsuste tegemise aluspõhimõtted

Avalik- õiguslikud asutused peavad järgima mõningaid aluspõhimõtteid, et nende
otsuseid peetaks õiglaseks. Otsustaja peab järgima kõiki
otsuse ja selle langetamist reguleerivaid juriidilisi nõudeid.

Volitus otsuse tegemiseks

Otsustajal peab olema õigus teha otsus, mis
teid mõjutab. Kui otsustajal on otsustusõigus, ei tohi see
oma volituste piire ületada. Selle piiridest väljumist nimetatakse tegutsemiseks
ultra vires .

Õigus olla ära kuulatud ja erapooletus

Teil on õigus õiglasele menetlusele otsuse tegemisel. See
tähendab, et otsustaja ei tohi olla erapoolik ja otsustaja peab
andma teile õiguse kuulata. Teile tuleb anda piisav võimalus
oma juhtumi tutvustamiseks. Teid tuleb asjast teavitada ja anda võimalus
kommenteerida teise poole esitatud materjali.

Mida saab kõrgem kohus määrata?

Kui otsustajal ei ole volitusi või ta ei anna teile õiglast
menetlust, võite
otsuse vaidlustamiseks algatada High Courtis kohtuliku läbivaatamise menetluse. High Court võib anda leevendust ja õiguskaitsevahendeid ühel
järgmistest viisidest:

Certiorari orden

Kõrgem kohus võib tühistada algse otsuse, andes selleks kohtumääruse
. Algne otsustaja peab üldjuhul juhtumi uuesti läbi vaatama
ja tegema uue otsuse.

Mandamuse orden

Kui kohtunik ei ole veel otsust teinud, võib High Court
kohustada neid tegema otsust, andes välja Mandamuse ordeni.

Keelumäärus

Kõrgem kohus võib keelumääruse andmisega takistada kohtunikul otsust teha
. Näiteks võib High Court keelata
kriminaalmenetluse ringkonnakohtus.

Deklaratsioon

Kohus võib teha poolte õiguste deklaratsiooni.

Ettekirjutus

Ettekirjutus võib toimingut takistada või toimingut sundida.

Kahjud

Kohus võib välja mõista kahjutasu, kui ta leiab, et see on sobiv
õiguskaitsevahend.

Kohtuliku läbivaatamise kord

Tavapärast kohtulikku läbivaatamismenetlust reguleerib
kõrgemate kohtute eeskirjade artikkel 84.

Lahku lavalt

Esimene samm on esitada loa taotlus kohtuliku läbivaatamise
menetluse algatamiseks. Puhkusetappi kasutatakse selleks, et tuvastada ja varakult välja filtreerida
nõuded, mis võivad olla tühised või põhjendamatud. Puhkusetapis
peate näitama, et teil on asja vastu “piisav huvi”. Teisisõnu
peate näitama, et vaidlustatav otsus mõjutab teid mingil moel
. Kohtusse pöördumise aluseks on avaldus. Selles
avalduses tuleks esitada põhjused, miks kohtulikku läbivaatamist taotletakse. Sellega peaks
kaasnema vandetunnistus. Kui menetlusluba antakse, võib taotleja algatada kohtuliku läbivaatamise
menetluse. Koostada tuleks avaldus ja koos kohtumäärusega
, millega antakse luba kohtuliku läbivaatamise jätkamiseks, ning nii
põhjenduste kui ka varasemaks etapiks koostatud tunnistusega, tuleb see kätte toimetada kõigile
isikutele, keda taotlus otseselt puudutab.

Vastuseisuavaldus

Kostja, kes soovib kohtuliku läbivaatamise taotlusele vaidlustada,
peab esitama vastulause ja võib esitada vastuseva tunnistuse
, vaidlustades taotleja esitatud faktid. Kui menetlused on lõppenud,
läheb asi edasi istungile.

Märka pidusid

Kõiki isikuid, keda kohtulik läbivaatamismenetlus ja
kohtuotsus võivad mõjutada, tuleks teavitada või ta võib taotleda enda ärakuulamist teate poolena. Näiteks
kui isik vaidlustab An Bord
Pleanála (vastustaja) antud ehitusloa, on ehitusloa taotlejal samuti
õigus olla menetluses ära kuulatud teatise poolena, kuna menetlus
mõjutab tema planeerimistaotlust.

Ajapiirangud

Määrus 84, kõrgemate kohtute reeglite reegli 21 lõige 1 näeb ette, et
kohtuliku läbivaatamise taotlemise loa taotlus tuleb esitada kolme
kuu jooksul alates taotluse esitamise aluse esmakordsest tekkimisest. Kui taotletav õiguskaitse on mis tahes
kohtuotsuse, määruse, süüdimõistva kohtuotsuse või muu menetluse suhtes tehtud sertifitseerimismäärus, on taotluse aluse
esmakordse tekkimise kuupäev selle kohtuotsuse, määruse, süüdimõistva kohtuotsuse või
menetluse kuupäev. Määruse 84 reegli 21 lõige 3 näeb aga
ette kohtuliku läbivaatamise taotluse esitamise tähtaja pikendamise, kuid kohus pikendab seda tähtaega ainult siis, kui
ta on veendunud, et:

 • Selleks on hea ja piisav põhjus
  ning
 • Asjaolud, mis tõid kaasa puhkusetaotluse esitamata jätmise
  kolmekuulise tähtaja jooksul, kas: (i) olid väljaspool kontrolli või (ii) ei saanud taotleja
  sellist pikendamist mõistlikult ette näha.

Kohus võib võtta arvesse mõju, mida tähtaja pikendamine võib
kostjale või kolmandale isikule avaldada.
Pikenduse taotlus peab põhinema taotleja poolt või tema nimel antud vandetunnistusel, milles tuuakse välja põhjused, miks
taotleja ei esitanud puhkusetaotlust kolme kuu
jooksul, ning kontrollitakse kõiki puhkuse toetuseks esitatud fakte. need põhjused.

Seadusjärgsed skeemid

Seadusjärgsed kohtuliku läbivaatamise skeemid täiendavad
kõrgemate kohtute reeglite määrust 84 oma konkreetsete protseduurireeglitega. Need kohustuslikud
skeemid kitsendavad ülevaate saadavust järgmiste funktsioonide kaudu:

 • Puhkuse taotlemise tähtajad on lühemad
 • Puhkusetaotlusest otsustajale teatamise nõuded
 • Kõrgemad künnised, mida High Court kohaldas näiteks puhkuse lubamise kaalumisel
  olulisel põhjusel, mitte vaieldavad juhtumid.

Näited kohustuslikest skeemidest on saadaval meie dokumendis:
Planeerimis- ja keskkonnaküsimuste kohtulik kontroll.

Lisainfo ja kulud

Kui soovite alustada kohtuliku läbivaatamise menetlust, peaksite võtma ühendust advokaadiga, kes
omakorda juhendab vandeadvokaat juhtumi paberite koostamiseks. Samuti on
teil võimalik ennast esindada, kui soovite oma õigusabikulusid vähendada.

Kulud

Õigusabitasudel ei ole kindlat määra, seega peaksite
enne juriidilise esindamise otsustamist hankima hinnapakkumised. Teie advokaat peab teile
oma tasude kohta kirjalikult teatama. Kui teile ei ole võimalik kindlat summat anda,
peavad nad hindama summa või andma teile teavet tasude või lõivude
arvutamise kohta. Teave
teatud keskkonnaküsimusi puudutavate otsuste kohtuliku läbivaatamise juhtumite kulude kohta on saadaval meie dokumendis:
Planeerimis- ja keskkonnaasjade kohtulik kontroll. Tasutavate kohtulõivude kohta leiate teavet aadressilt courts.ie
.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *